Restless - Track List

                                                                              
  Lyrics     Story     The Hardest March - Restless
  Lyrics     Story     Mended Fences - Restless
  Lyrics     Story     I Am a Muse (Tell No One) - Restless
  Lyrics     Story     Keep On Driving - Restless
  Lyrics     Story     Avidya - Restless
  Lyrics     Story     Devil Dog - Restless
  Lyrics     Story     Everywhere & Nowhere - Restless
  Lyrics     Story     Rattlesnake - Restless
  Lyrics     Story     Restless - Restless
  Lyrics     Story     Meadowlark - Restless
  Lyrics     Story     Activated - Restless
  Lyrics     Story     Yes Please - Restless


Click HERE to buy Restless


Plenty - Track List

                                                                              
  Lyrics     Bring in the Light - Plenty  
  Lyrics     Frozen Sky - Plenty
  Lyrics     No Drinkin' Alone - Plenty
  Lyrics     You Won't Say No - Plenty
  Lyrics     Lullaby for Baby - Plenty
  Lyrics     Angelico - Plenty
  Lyrics     Making, Making, Someday Made - Plenty
  Lyrics     Safe Harbor - Plenty
  Lyrics     Peacetime Now - Plenty
  Lyrics     Plenty - Plenty
  Lyrics     Drover's Prayer - Plenty


Click HERE to buy Plenty